امور بانوان و خانواده


دکتر نفیسه سلیمانی
- مشاور امور بانوان و خانواده رئیس دانشگاه -
تحصیلات : دکتری تخصصی - استادیار مهندسی صنایع

ایمیل : n.soleimani@basu.ac.ir, https://basu.ac.ir/~n.soleimani

تلفن :


داخلی :