روسای دانشگاه از ابتدا تاکنون

اکبر اعتماد
اولین رئیس دانشگاه
1351-1353
فرهاد ریاحی
دومبن رئیس دانشگاه
1353-1358
عزت الله رادمنش
سومین رئیس دانشگاه
        1358/03/02
        1358/05/21
دکتر علی اصغر بهزادنیا (شانه چی)
چهارمین رئیس دانشگاه
        1358/05/21  
​​​​​​​       1358/08/03  
دکتر علی پذیرنده
پنجمین رئیس دانشگاه
        1358/08/03
        1359/09/15
دکتر امیر پروین
ششمین رئیس دانشگاه
        1358/03/02
        1358/05/21
حجت الاسلام مهندس مجید حبیبیان
هفتمین رئیس دانشگاه
        1362/06/14
        1362/12/18
دکتر ابوالقاسم پوزش
هشتمین رئیس دانشگاه
        1362/12/18
        1363/11/18
دکتر محمود ستاری
نهمین رئیس دانشگاه
        1363/11/18
        1364/10/16
دکتر غلامحسین آقایی
دهمین رئیس دانشگاه
        1364/10/16
        1367/03/17
دکتر داوود حبیبی
یازدهمین رئیس دانشگاه
        1363/11/18
        1364/10/16
دکتر حسن کی پور
دوازدهمین رئیس دانشگاه
        1371/04/23
        1374/12/12
دکتر محمد فقیه حبیبی
سیزدهمین رئیس دانشگاه
        1374/12/12
        1376/11/13
دکتر منصور غلامی
چهاردهمین رئیس دانشگاه
        1376/11/13
        1384/06/24
دکتر اردشیر خزایی
پانزدهمین رئیس دانشگاه
        1384/06/24
        1387/05/12
دکتر محمدعلی زلفی گل
شانزدهمین رئیس دانشگاه
        1387/05/12
        1393/03/18
دکتر منصور غلامی
هفدهمین رئیس دانشگاه
        1393/03/18
        1396/08/10
دکتر یعقوب محمدی فر
هیجدهمین رئیس دانشگاه
        1396/08/10
        1400/08/12
دکتر حسین رضوان
نوزدهمین رئیس دانشگاه
        1400/08/12
          ​​​​​​​ادامه دارد