تلفن دفتر ریاست:  ۱۰ - ۳۸۳۸۱۶۰۱ - ۰۸۱ ، داخلی ۴۱۱
تلفن مستقیم دفتر ریاست:  ۳۸۲۷۳۹۵۲ - ۰۸۱ و ۳۸۲۷۲۹۵۳ - ۰۸۱
 
تلفن دفتر روابط عمومی: ۱۰ - ۳۸۳۸۱۶۰۱ - ۰۸۱ ، داخلی ۵۰۰
تلفن مستقیم رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی:  ۳۸۳۸۱۲۴۳ - ۰۸۱
 
تلفن دفتر پایگاه خبری دانشگاه بوعلی‌سینا - بسنا: ۱۰ - ۳۸۳۸۱۶۰۱ - ۰۸۱ ، داخلی 416
تلفن مستقیم دفتر پایگاه خبری دانشگاه بوعلی‌سینا - بسنا: ۳۸۳۸0595 - ۰۸۱