دکتر وحید پاشایی
مشاور رئیس و رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

 ​​​​​​​رایانامهv.pashaei [at] basu.ac.ir

​​​​​​​تلفن :31402222

داخلی : 2222

صفحه شخصی